Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

крѣпнуть

firmari, confirmari; corroborari, se corroborare (о тѣлѣ и душѣ); adolescere (res publica, res Persarum, Athenis iam adultis); convalescere (о лицахъ и предм.).

Стр. 155, левый столбец (факсимиле).