Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

латинистъ

Latinis litteris или Latine doctus; linguae Latinae peritus; хорошій л. bene Latine doctus или sciens, loquens; bonus Latinitatis auctor (о писателѣ); онъ хорошій л. in eo est sermo Latinus; новѣйшіе (теперешніе) л. *qui nunc или hodie Latine scribunt или loquuntur.

Стр. 157, левый столбец (факсимиле).