Мусселіусъ В. В. Русско-латинскій словарь

охотно

libenter, cum voluptate, animo libenti; animo non invito, prompto paratoque; non moleste, haud gravate, facile (audire, concedere, pati); посред. libens, volens, non invitus; я это ох. сдѣлалъ non invitus feci, или описательно посред. velle, non nolle, cupere, non recusare; non gravari (не тяготиться); iuvat, delectat; очень ох. libentissimo или promptissimo animo; summa mea voluptate.

Стр. 242, левый столбец и далее (факсимиле).